Dla uczestników - treść zgody na wykorzystanie wizerunku.

Dla Państwa wygody publikujemy treść zgody o jaką prosimy wszystkich uczestników naszych warsztatów. Jest ona wymagana przez Instytut Muzyki i Tańca - współorganizatora naszych warsztatów. Podpisy pod zgodą będziemy zbierać na miejscu, przed rozpoczęciem warsztatów.

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA
W NAGRANIU ARCHIWALNYM AUDIO-WIDEO Z WARSZTATÓW

udzielona w dniu 14 lutego w Hołownie

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska oraz dokonanego przeze mnie artystycznego wykonania/artystycznych wykonań w nagraniu archiwalnym warsztatów Szkoła Mistrzów Tradycji - Muzyka Polesia Lubelskiego, zrealizowanych
w Hołownie w dniach 14-16 lutetego i 27 lutego - 2 marca 2014 roku, organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i współorganizowanych w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca (dalej IMIT)
„Szkoła mistrzów tradycji”.

Tym samym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia
i nazwiska oraz dokonanego przeze mnie artystycznego wykonania/artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz wszelkich innych nośników przetwarzania cyfrowego,
rozpowszechnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych w taki sposób, aby każdy miał do nagrania dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w systemie „Video streaming”, „Video on demand” i „Pay per view”, bez względu na liczbę systemów w sieci publicznego wykonywania lub odtwarzania, w szczególności na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem IMIT, z tytułu wykorzystywania, w tym rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dokonanego przeze mnie artystycznego wykonania/artystycznych wykonań na potrzeby wymienione w niniejszym oświadczeniu, chyba że naruszenie moich praw przez IMIT nastąpi z winy umyślnej.
Wszystkie prawa przysługujące IMIT na podstawie niniejszego oświadczenia przysługują również osobom trzecim wskazanym przez IMIT, z którymi IMIT będzie wykonywał wspólne projekty o charakterze niekomercyjnym. Niniejsze zezwolenie nie może zostać odwołane w żadnym czasie.
Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia
i ją akceptuję.

Treść tej deklaracji jest dostępna na stronie: http://MuzykaPolesiaLubelskiego.blogspot.com